Wywiad i kontrwywiad

WYWIAD I KONTRWYWIAD

Na początek krótkie wyjaśnienie. Agencja Bezpieczeństwa i Detektywistyki działa zgodnie z prawem, dlatego nie zajmujemy się szpiegostwem gospodarczym.

Wywiad i kontrwywiad gospodarczy jest działaniem w pełni legalnym, polegającym na pozyskiwaniu informacji oraz ich analizie i nie obejmuje zdobywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy.

O ile szpiegostwo gospodarcze jest w Polsce (i nie tylko) działaniem karalnym, o tyle wywiad gospodarczy może być realnym wsparciem dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz budowania silnej, konkurencyjnej marki w danej branży.

WYWIAD


Nasza Agencja w ramach wywiadu gospodarczego przeprowadza działania wykorzystujące legalne metody i jawne źródła informacji, wykorzystywane także przez większość wywiadowni gospodarczych, jednak są one uzupełnione przez czynności zastrzeżone dla podmiotów pracujących w oparciu o ustawę o usługach detektywistycznych. Dlatego w ramach przeprowadzanych przez nas działań możesz liczyć na to, że ustalenia nie zakończą się tylko na tzw. OSINT-cie, ale będą potwierdzone takimi czynnościami jak wywiad środowiskowy, a więc zdobyciem informacji od tzw. źródeł osobowych czy obserwacją miejsca lub osoby, a nawet tzw. działaniem pod przykryciem.

Wywiad gospodarczy jest działaniem celowym, czyli jego zadaniem jest zdobycie takich informacji, które mają pomóc w podjęciu konkretnej decyzji związanej z prowadzonym biznesem.

Przykładami takich działań są:

 • Competitive Intelligence, czyli wywiad konkurencyjny
  pozyskiwanie i analiza informacji o konkurencji, jej działalności na rynku, produktach i klientach w celu podjęcia optymalnej decyzji biznesowej,
 • Business intelligence
  przy pomocy technologii informatycznych, przekształcanie konkretnych dane ilościowe w użyteczne dla Zleceniodawcy informacje pozwalające podejmować trafne decyzje gospodarcze,
 • Market Intelligence, czyli wywiad rynkowy
  zbieranie informacji służących badaniu rynku i aspektów marketingu,
 • Commercial Intelligence, czyli wywiad handlowy
  podstawowa forma legalnego pozyskiwania i analizy informacji na temat wiarygodności podmiotów gospodarczych, w tym potencjalnych partnerów biznesowych.

KONTRWYWIAD


O ile wywiad gospodarczy służy pozyskiwaniu informacji potrzebnych do podjęcia jakiejś konkretnej decyzji, np. dotyczącej wejścia ze swoimi produktami czy usługami na nowy rynek czy o nawiązaniu współpracy z konkretnym kontrahentem, to kontrwywiad to działania długofalowe i ciągłe. Są one nastawione na pozyskiwanie informacji, które mają zdiagnozować zagrożenia mogące zagrozić działaniu organizacji i w efekcie chronić ją i zwalczać jeśli takie zagrożenia wystąpią.

W praktyce Agencji Bezpieczeństwa i Detektywistyki zadania kontrwywiadu realizujemy najczęściej poprzez nawiązanie stałej współpracy z podmiotem, którego bezpieczeństwo mamy zapewnić.

Współpraca ta, to z reguły umowa abonamentowa Managera Bezpieczeństwa Biznesu obecnie oferowana także wraz z obsługą systemu do zgłaszania nieprawidłowości czyli whistleblowingu.

Zadaniem realizowanym w ramach takiej umowy jest m.in. zapewnienie sobie źródeł informacji, które wskażą i pomogą zwalczać zagrożenia.

Większość przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tych zagrożeń dopóki nie doświadczy ich osobiście, a należą do nich przede wszystkim:

 • kradzieże mienia
 • kradzieże danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy takich jak:
  1. dane osobowe
  2. informacje niejawne
  3. tajemnica przedsiębiorstwa
  4. tajemnica pracodawcy
 • oszustwa i wyłudzenia
 • szpiegostwo gospodarcze, ale i inne działania opisane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w tym stosowanie podsłuchów i innych środków technicznej inwigilacji
 • działania związane z terrorem kryminalnym – napady rabunkowe, wymuszenia czy nawet uprowadzenia, a także towarzyszące im szantaże
 • zagrożenie terrorystyczne

Oprócz wyżej wymienionych zagrożeń, które zostały spenalizowane w obowiązującym w Polsce prawie istnieje cały szereg zagrożeń, które dobrze funkcjonujący w organizacji/przedsiębiorstwie kontrwywiad gospodarczy także pomoże przewidzieć. Trudno je wszystkie wymienić ale do najczęstszych należą tu:

 • zagrożenia wynikające z zatrudnienia niewłaściwego pracownika, zwłaszcza na stanowiska kluczowe ( dotyczyć to może jego nieuczciwości, nierzetelności, braku kompetencji, charakteru powodującego konflikty czy też niepasującego do powierzonych zadań itp.);
 • podjęcie współpracy z nierzetelnym kontrahentem;
 • złe rozpoznanie konkurencyjności na rynku oferowanych produktów lub usług powodujące brak zainteresowania nimi potencjalnych klientów;
 • wiele innych działań wynikających ze złego rozpoznania środowiska biznesowego.

WSPÓŁPRACA ABONAMENTOWA


Agencja Bezpeczeństwa i Detektywistyki zaleca stałą współpracę abonamentową, uzgodnioną na indywidualnych warunkach, obejmującą kompleksową opiekę wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego, dostosowaną do potrzeb konkretnego podmiotu.

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE


W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt:

telefonicznie: 606226186

e-mail: info@abd-group.pl