Obsługa systemu zgłaszania nieprawidłowości

Obsługa systemu zgłaszania nieprawidłowości

  • Postaw na outsourcing systemu zgłaszania nieprawidłowości. Wybierz niezależnych ekspertów w tej dziedzinie!
  • Gwarantujemy 100% zgodności obsługi, która nie tylko spełni wymogi prawne, ale również wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie Twojej organizacji.
  • Możesz dopasować wariant obsługi do indywidualnych potrzeb Twojej organizacji.

outsourcing usług dotyczących prowadzenia postępowań wyjaśniających


Korzystając z naszej wiedzy, dotyczącej praktycznych i prawnych aspektów whistleblowingu, Agencja Bezpieczeństwa i Detektywistyki, we współpracy ze swoimi partnerami oferuje szereg usług związanych z wdrażaniem oraz obsługą zgłoszeń o nieprawidłowościach w organizacji. Wśród nich znajduje się między innymi outsourcing usług dotyczących prowadzenia postępowań wyjaśniających.

W ich zakres wchodzi:

  1. Kwalifikacja prawna i decyzja merytoryczna dotycząca zgłoszenia, pozwalająca odpowiedzieć na pytanie czy zgłoszenie wyczerpuje, zarówno ustawowe jak i wynikające z wewnętrznych procedur organizacji, warunki kwalifikujące je do dalszych działań następczych.
  2. Przedstawienie rekomendacji działań, które pozwolą zweryfikować dostępny materiał oraz ustalić źródła dowodowe, a także zabezpieczyć ewentualne dowody, w tym poprzez przeprowadzenie czynności wyjaśniających w formach i zakresie dozwolonym przez Ustawę o Usługach Detektywistycznych.
  3. Sporządzenie rekomendacji w formie sprawozdania co do ewentualnego postępowania przywracającego wymagany porządek prawny w organizacji, a także ewentualnego powiadomienia organów zewnętrznych (np. Policja czy Prokuratura) w przypadku potwierdzenia zaistnienia czynu prawnie zabronionego.

warianty stałej współpracy abonamentowej


Wybierz wariant stałej współpracy abonamentowej, który najbardziej odpowiada potrzebom Twojej organizacji:

Wariant podstawowy

Obejmuje on wcześniej wymienione punkty, stanowiące bieżącą obsługę działającego w organizacji systemu przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach, a w ramach pkt.2 wskazujemy działania i podmioty, które mogą przeprowadzić konieczne działania korzystając ze specjalistycznej wiedzy, umiejętności i doświadczenia oraz wynikających z prawa uprawnień. Skorzystanie z takich podmiotów jest uwarunkowane od zawarcia z nimi oddzielnych umów, płatnych indywidualnie.

Wariant rozszerzony

Ten wariant umowy gwarantuje prowadzenie działań rekomendowanych przez nas w wyniku realizacji pkt. 2 i zatwierdzonych każdorazowo przez Zleceniodawcę odpowiednią umową, przez samą Agencję Bezpieczeństwa i Detektywistyki z zastosowaniem 20% rabatu. Za usługi takie ABD wystawia oddzielne faktury na podstawie przedstawionego sprawozdania miesięcznego.

Wariant dodatkowy

Na podstawie doświadczeń, zdobytych w danej organizacji, po 3 miesiącach realizacji wariantów podstawowego lub rozszerzonego istnieje możliwość zmiany umowy o współpracę na taką, w której cenie zawarte będą ryczałtowo wszystkie działania przewidziane w Wariancie rozszerzonym bez konieczności zawierania dodatkowych umów na realizację poszczególnych spraw. W tym wariancie ABD proponuje dodatkowo objęcie większości kosztów wynikających z realizacji działań wykraczających poza to co jest przewidziane w Wariancie podstawowym specjalistycznym ubezpieczeniem przez wskazane przez Agencję i z nią współpracujące Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Agencja Bezpieczeństwa i Detektywistyki rekomenduje rozpoczęcie współpracy od Wariantu rozszerzonego gdyż gwarantuje on najlepszą optymalizację kosztów działań, w ramach obsługi działającego w organizacji systemu whistleblowingowego, a z biegiem czasu dopasowanie opłat z tym związanych do rzeczywistych potrzeb, gwarantujących osiągnięcie przez tą organizację największych korzyści.

szczegóły oferty


W celu przedstawienia szczegółów oferty prosimy o kontakt:

telefonicznie: 606226186

e-mail: info@abd-group.pl