Polityka prywatności

Informacje ogólne

Dbając o prawo do prywatności osób, które powierzyły Agencji Bezpieczeństwa i Detektywistyki swoje dane osobowe, w tym osób korzystających z naszych usług, naszych kontrahentów, pragniemy poinformować, że pozyskane dane osobowe przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa.Zapewniamy, iż realizacja procesów przetwarzania odbywa się na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest Agencja Bezpieczeństwa i Detektywistyki Maciej Zygmunt z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sadowej 21.

Dane kontaktowe

Można się skontaktować drogą listowną pod adresem Agencja Bezpieczeństwa i Detektywistyki Maciej Zygmunt z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sadowej 21, oraz, mailowo pod adresem: info@abd-group.pl

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

W celu prawidłowej realizacji swoich  funkcji biznesowych, przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna oraz okres przechowywania danychPrawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli występuje
Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentemart. 6 ust. 1 lit. b (dot. klientów); art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dot. osób współpracujących z nami w imieniu klienta/kontrahenta) Przez czas określony umową, uzgodniony przez strony lub niezbędny do wykonania przez administratora zobowiązań wymagających przetwarzania danychNawiązanie kontaktu pracownikami/współpracownikami klientów i kontrahentów w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji
Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacjiart. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO Przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacjiNawiązanie kontaktu z pracownikami/współpracownikami klientów w związku z rozpatrywaniem skarg, wniosków i reklamacji
Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeńart. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawaPrzetwarzanie danych klientów lub kontrahentów w związku
z ustaleniem, dochodzeniem
i obroną roszczeń
Prowadzenie działań marketingowych (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej)art. 6 ust. 1 lit. f RODO W przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail administrator uzyska zgodę na kanał komunikacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą – Prawo telekomunikacyjne. Do czasu wniesienia sprzeciwu.Prowadzenie działań marketingowych promujących produkty i usługi
Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowejart. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego)
Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikamiart. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO; art. 9 ust. 2 lit. b RODO Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez 50 lat /lub 10 lat./ 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika jest stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, przy czym w odniesieniu do tych spośród wyżej wymienionych pracowników, co do których pracodawca złoży raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, okres przechowywania dokumentacji oraz akt ulega skróceniu do 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym niniejszy raport został złożony. . Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy, administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. Umowy cywilnoprawne będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeńRozpowszechnianie wizerunku pracownika/współpracownika na podstawie zgody
Prowadzenie rekrutacjiart. 6 ust. 1 lit. a i c RODO (dot. kandydatów na pracowników); art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO (dot. kandydatów na współpracowników) Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne
Przetwarzanie danych w ramach profilu ABD na portalu społecznościowym Facebook oraz Linkedlnart. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dane są współadministrowane przez ABD i portal Facebook oraz Linkedln. Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook oraz Linkedln, w tym komunikator Messenger, oraz prowadzenie innych działań marketingowych

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Agencji Bezpieczeństwa i Detektywistyki  będziemy ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:
• pracownikom ABD zakresie realizacji umów o świadczenie usług detektywistycznych na podstawie Ustawy o usługach detektywistycznych, oraz przeprowadzenia kursów na licencje detektywa,
• organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
• podmiotom wspierającym Nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podmiotom audytującym oraz  podmiotowi świadczącemu usługi księgowe,

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych i dobrowolność ich podania

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ABD, przysługuje prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) swoich danych,
• usunięcia swoich danych,
• ograniczenia przetwarzania swoich danych,
• przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgodna (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12-23 RODO.

Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przez ABD, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Czy musisz podawać ABD swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji umowy na świadczenie usług detektywistycznych, bądź też przeprowadzenia kursów realizowanych przez Agencję Bezpieczeństwa i Detektywistyki Maciej Zygmunt. Oznacza to, że jeśli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas usług (m.in. kursów), zostać naszym kontrahentem/pracownikiem/współpracownikiem, musisz podać swoje dane osobowe.

Przekazywanie danych do państwa trzecich

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne.

Prawa osób wobec, których prowadzone są czynności detektywistyczne 

ABD lub zatrudniający go podmiot przetwarza dane osobowe zebrane w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych, bez zgody osób, których dane dotyczą, wyłącznie w zakresie realizacji usługi. – Art 28a Ustawy o usługach detektywistycznych.

Ograniczenia praw osób wobec których wykonuje się lub wykonywano czynności detektywistyczne na podstawie umowy ze Zleceniodawcą:
Zgodnie z art. 28c ustawy o usługach detektywistycznych, do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych, nie stosuje się przepisów art. 13 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g wspomnianego rozporządzenia.